76844.COM 六合网管家婆系列

063期:家畜与野兽【野兽】今期开(47鼠)准。
065期:家畜与野兽【野兽】今期开(27猴)准。
066期:家畜与野兽【家畜】今期开(22牛)准。
067期:家畜与野兽【家畜】今期开(24猪)准。
068期:家畜与野兽【家畜】今期开(18蛇)错。
069期:家畜与野兽【野兽】今期开(47鼠)准。
070期:家畜与野兽【家畜】今期开(26鸡)准。
071期:家畜与野兽【野兽】今期开(41马)错。
072期:家畜与野兽【野兽】今期开(27猴)准。
073期:家畜与野兽【野兽】今期开(10牛)错。
074期:家畜与野兽【家畜】今期开(29马)准。
075期:家畜与野兽【野兽】今期开(19龙)准。
076期:家畜与野兽【野兽】今期开(02鸡)错。
077期:家畜与野兽【家畜】今期开(?)准。
家禽:羊 马 牛 猪 狗 鸡
野兽:猴 蛇 龙 兔 虎 鼠